Zentruko Arauak / Normas del Centro

OHAR GARRANTSITZUA: Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretu berria dela-eta, 2009an zehar arau hauek  Eskola-Kontseiluak egokitu behar ditu.

ZENTRUKO ARAUAK ETORTZEAK      

Klasera etortzea derrigorrezkoa da. Hezkuntza derrigorrezkoa da 16 urte arte. 16 urte baino gehiagorekin ez da derrigorrezkoa eskolarizatuta egotea, baina matrikulatuta dauden ikasleek klasera etortzeko beharra dute.      Ez ikasleek, ez irakasleek, ezta gurasoek ere, ezin dute betebehar hau ezeztatu. 

ORDUKOTASUNA      

Eskolara ordurako etorri behar da. Atea itxi egin daiteke berandu datozen ikasleentzako.      Berandu heltzeak ikaslearen falta orrian markatuko dira. Errepikatzen badira falta ez larria kontsidera daiteke.      Gelaz aldatzeak lehen bait lehen egin behar izango dira. Horretarako, segidan ematen diren irakasgaientzako materiala batera hartu behar da. Komunak atsedenaldietan eta egunaren hasieran zein amaieran erabiltzen saiatuko gara. 

JUSTIFIKAGIRIAK      

Klasera ez etortzea, idatziz, tutoreari justifikatuko zaio ahalik eta lasterren (gehienez klasera itzuli eta 3 egun baino lehen).      Tutoreak ikasleei justifikagiriak banatuko dizkie. Gehiago behar izatekotan, senidekoek tutoreari eskatuko diote telefonoz edo idatzizko ohar baten bidez.      Tutorea da justifikapen-orriak ontzat ematen  eta onartzen dituena. Zalantzarik izango balu, senidekoekin baiezta dezake. Hutsegitearen arrazoia bidezkoa dela ez baderitzo atzera bota dezake justifikagiria.      Adinez nagusiak diren ikasleek ere haien faltak justifikatu behar dituzte beste pertsona baten bidez: gurasoak, edo erabilitako serbitzuaren arduraduna. Gutxi gora-behera hileak 10 dituenean, tutoreak aurreko hileko gorabeheren txostena banatuko dio ikasleari (justifikaturiko faltak, justifikatu gabeak, atzerapenak, amonestazioak eta kanporaketak). Ikasleak etxera eraman behar du, eta ardunadunaren sinadurarekin itzuli 3 egun pasatu baino lehen. 

ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK      Euskal Autonomi Elkarteko unibertsitateaz kanpoko ikastetxetako Ikasleen eskubide eta betebeharrak 160/1994 Dekretuan, apirilaren 19koa (EHAA 109 zk., 1994ko ekainak 9, osteguna) 

BESTELAKO ARAUAK      Institutuko orduetan (garraioan, eskolan, atsedenaldian, jantokian, eskolaz kanpoko ekintzetan,…) hezkuntzazkoak diren eta elkarbizitzarako oinarrizko arauak bete behar izango dira.      Irakaslearen edo arduradunaren oharrei kasu egin behar izango zaie. Ados ez egotekotan ardura maila gorakorrean adierazi ahal izango da: lehengo irakasleari, gero tutoreari, eta ondoren ikasketa buruari.      Ez da jan ezta edan egin behar ikasgela edo pasalekuetan.      Musika tresnak eta sakelako telefonoak gordeta eta itzalita egon behar izango dira eskola orduetan, eta jantokian ere.      DBHko ikasleek eskola eremuan egon behar dira Institutuko orduetan, baita atsedenaldietan eta bazkalordua eta gero. Ohizko ordutegian kanpora irten behar diren ikasleek haien arduradunaren idatzizko oharra ekarri beharko dute.      Institutuko orduetan ez da motorrik ezta bestelako ibilgailurik erabili behar. Etortzeko erabiltzen dutenek kanpoan utziko dituzte irten arte.      Institutuko ordenagailuetan ikastetxeko kanpoko diskete bat sartu baino lehen, irakaslearen baimena eskatu beharko da, honek birusik ez dakarrela baieztatu behar baitu. 

FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA

 Ikasle bakoitzari ematen zaizkion familientzako komunikazioak (hilabeteko gorabeherak, bileren deialdiak, emaitza-boletinak,…) tutoreari itzuli beharko dira, arduradunak sinatuta, 3 eguneko epe barruan banatzen direnetik.

ESKOLA KARNETA      

Ikasturtearen hasieran ikasle bakoitzari ikasturterako bere eskola karneta ematen zaio. Autobusan sartzeko, atezaintzan baloiak eskatzeko, liburutegian maileguetarako,… erabili daiteke.       Institutuko irakasleak edo bestelako lankideak eta autobus gidariek eskatu dezakete ikaslearen nortasuna jakiteko.  

TAKILAK     

Zentruko ikasle bakoitzak bere gauzak gordetzeko takila bat erabili ahal izango du.      Ikasturtearen hasieran ikasle bakoitzari takila bat izendatuko zaio, eta giltzarrapo bat jarriko dio ixteko. Giltzaren kopia bat idazkaritzan utz dezake berea galduz edo ahaztuz gero takila zabaldu ahal izateko.  Ikasle bakoitza bere takila ondo mantetzearen arduraduna izango da; takilari sortutako edozein kalte kobratu ahal izango zaio.     Takilak eskolaldiaren hasieran edota amaieran erabili behar izango dira (segidan ematen diren irakasgaiak); irakasgai horietarako materialeak batera hartu behar izango ditu. Ez dira klase-tartetan, ezta klase-orduetan erabili behar. 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK     

Eskola Kontseiluak onartutako Eskolaz kanpoko ekintzetara joatea derrigorrezkoa da.     Ekintzaren arduraduna den irakasleak, haien jarrerekin ekintza ostopatu dezaketen ikasleak ikastetxean utz dezake. Ikasle hauek ikastetxean geratuko beharko dira haien irakasleekin edo zaintzakoekin, eta ekintzaren arduradunak jarritako lana bete behar izango dute ekintza egin ordez.     Ekintzara ez joatekotan, justifikagiria ekintzaren irakasle arduradunari eman behar zaio, eta honek ontzat eman beharko du. Bestela, ekintzak betetzen dituen orduak justifikatu gabeko hutsegite bezela hartuko dira. 

JANTOKIA      

Ikasturtearen hasieran, ikale bakoitzari bere mahaia eta lekua jakinaraziko zaio ikasturte osorako. Edozein aldaketa, Zuzendaritzak onartu behar izango du.      Aste bakoitzean, txandaka, ikale batek mahaikideen artean bazkaria banatu behar izango du, bera azkenengoa izanik guztiontzako heltzen dela zihurtatuko da. Era berean, platerak eta bestelako tresnak batuko ditu pasabide ondoan.    Monitoreek mahaien funtzionamendu egokia kontrolatuko dute , baita ikasleen hutsegiteak.      Jantokiko atsedenaldian ikastetxearen barruan egon behar da. Ikasle batek irten behar badu, senidekoen oharra ekarri beharko du.      Justifikatu gabeko ez etortzeak eta/edo jantokian izandako portaera faltak, jantokian ez sartzen zigortu ahal izango dira, egun batzuetarako edo betirako. Kasu hauetan, senideak bazkariaz arduratzeaz gain, ikasleaz ere arduratu behar da denbora horre      Jantokiko erreziboak hilabetero kobratzera pasatuko dira. Arazoak izanez gero, Zuzendaritzarekin hitz egin behar da. Zuzendaritzarekin adoz jarri gabe 2 hilabetekoa ordaindu gabe uzten dutenek, jantokia erabiltzeko eskubidea galduko dute.  

GARRAIOA      Garraiorako eskubidea duen ikasle bakoitzari autobusa eta geralekua jarriko zaio, eta ezin izango du aldatu Zuzendaritzaren baimenik gabe.      Gidariak autobusean sartzen den ikaslea nor den jakiteko ikastetxeko karneta eskatu dezake.      Portaera txarra duenak eta/edo gidariak esandakoari kasurik egiten ez dionak garraiorako eskubidea galdu egin dezake 

NOTA IMPORTANTE: Como consecuencia del nuevo decreto de derechos y deberes de los alumnos, algunas de estas normas han de ser adaptadas en el año 2009.

NORMATIVA DEL CENTRO ASISTENCIA      

La asistencia a clase es obligatoria. La Enseñanza es obligatoria hasta los 16 años. A partir de los 16 años no es obligatorio estar escolarizado, pero l@s alumn@s que están matriculados tienen obligación de asistir a clase.     Ni l@s alumn@s, ni l@s profesores/as, ni los padres pueden liberar de la asistencia a clase. 

PUNTUALIDAD      

Hay que llegar a clase con puntualidad. La puerta se podrá cerrar para l@s alumn@s que lleguen tarde.      Los retrasos se apuntarán en la hoja de faltas del alumn@. En caso se que se repitan, se podrá considerar como falta leve.      Los cambios de clase se deberán hacer en el menor tiempo posible. Para ello, l@s alumn@s deberán coger el material para las asignaturas que se imparten seguidas, e intentarán utilizar los servicios en los recreos y al comienzo o final de la jornada. 

JUSTIFICACIONES     

Las inasistencias a clase deberán ser justificadas por escrito al tutor/a lo antes posible (máximo 3 días tras la reincorporación a clase).      El/la tutor/a entregará a cada alumn@ sus justificantes. En caso de necesitar más, la familia los solicitará al tutor/a por teléfono, o mediante nota escrita.     El/la tutor/a es quien admite los justificantes y los da por válidos. En caso de duda podrá confirmarlos con las familias. Si el motivo de la falta no le convenciese puede rechazarlo.      L@s alumn@s mayores de edad también deben justificar sus faltas por medio de otra persona: padre, madre, o responsable del servicio al que ha acudido. Hacia el día 10 de cada mes, el/la tutor/a entregará  a cada alumn@ el informe de incidencias (faltas justificadas, retrasos, faltes sin justificar, amonestaciones, expulsiones) del mes anterior. Debe entregarlo en casa, y devolverlo firmado antes de que pasen tres días. 

DERECHOS Y DEBERES      Los derechos y deberes de l@s alumn@s de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran recogidos en el Decreto 160/1994, de 19 de abril (BOPV nº 109, del jueves 9 de junio de 1994). 

OTRAS NORMAS      Durante las horas de instituto (transporte, clases, recreo, comedor, actividades extraescolares,…) deberán respetarse las normas básicas de educación y convivencia.       Deberán atenderse siempre las indicaciones del profesor/a o personal responsable. En caso de no estar de acuerdo, podrán manifestarlo siguiendo el orden de responsabilidad: profesor/a, tutor/a, jefe/a de estudios.      No se debe comer ni beber en el interior de las aulas o pasillos.      Los aparatos de música y teléfonos móviles deberán estar guardados y desconectados durante el periodo lectivo, incluido el comedor.      L@s alumn@s de la ESO deberán permanecer dentro del recinto escolar durante el horario del Instituto, incluso en el recreo y después del comedor. Quienes deban salir antes del final del horario habitual, deberán traer una nota escrita de su responsable      En el recinto escolar no se pueden utilizar ni motos, ni bicis, ni demás vehículos similares. Quienes los utilizen para acercarse hasta el centro, los dejarán fuera hasta la salida.      Antes de introducir un diskete de fuera del centro en los ordenadores del Instituto, habrá que pedir permiso al profesor/a, que deberá confirmar que no traiga virus. 

INFORMACION A LAS FAMILIAS      

Las comunicaciones a las familias (incidencias mensuales, convocatorias de reuniones, boletines de notas,…) que se entregan a cada alumn@, deberán devolverse al tutor/a, firmadas por el/la responsable, en el plazo máximo de 3 días. 

CARNET ESCOLAR     

Al comienzo del curso se entrega a cada alumn@ su carnet escolar para el curso. Se puede utilizar para entrar en el autobús, pedir balones en Conserjería, prestamos en la Biblioteca, etc.     L@s profesores/as del centro o demás personal y l@s conductores/as de los autobuses pueden solicitarlo para identificar al alumn@. 

TAQUILLAS     

Cada alumn@  tiene a su disposición una taquilla para guardar sus cosas.     A comienzo de curso se adjudicará a cada alumn@ su taquilla, a la que deberá ponerle un candado el mismo. Una copia de la llave se podrá dejar en secretaría para uso en caso de pérdida u olvido.  Cada alumn@ es responsable del mantenimiento de la taquilla en buenas condiciones, pudiendose cobrar los desperfectos ocasionados.     Las taquillas deberán utilizarse al comienzo y final de los periodos lectivos (grupos de horas consecutivos), por lo que el alumnado deberá coger los materiales necesarios para las asignaturas consecutivas. No se deben utilizar entre clase y clase, ni en período de clase. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES     

La asistencia a las actividades Extraescolares aprobadas por el Consejo Escolar es obligatoria.     El/la profesor/a responsable puede dejar en el centro a aquell@s alumn@s que por sus faltas de comportamiento considere que pueden entorpecer el desarrollo de la actividad. Est@s  quedarán en el centro a cargo de sus profesores/as o de los de guardia y deberá  realizar el trabajo que le indique el responsable de la actividad.     Los justificantes de inasistencia a la actividad deberán presentarse al profesor/a responsable de ella, quién deberá darlos por buenos. En caso contrario, se considerarán tantas inasistencias no justificadas como horas dure la actividad. 

COMEDOR      

Al comienzo del curso se indicará a cada alumn@ la mesa y el lugar que deberá utilizar para todo el curso. Cualquier cambio deberá ser autorizado por Dirección.     Cada semana, por turnos, un alumn@ se encargará de repartir la comida entre sus compañer@s, sirviéndose en último lugar para asegurarse que llega para todos. Asi mismo, recogerá los platos, vasos y cubiertos ordenándolos junto al pasillo.       L@s monitores/as controlarán el buen funcionamiento de las mesas, y la asistencia al comedor.      Durante el tiempo de recreo de comedor hay que permanecer en el recinto escolar. Si algún/a alumn@ debiera salir antes, deberá traer una nota escrita de la familia.      La repetición de faltas de asistencia no justificadas y/o faltas de comportamiento en el comedor, podrán ser sancionadas con la pérdida temporal o definitiva del derecho de asistencia al comedor. En estos casos, la familia deberá responsabilizarse de      Los recibos de comedor se pasarán mensualmente al cobro. Los problemas de pago deberán tratarse con Dirección. Las familias que dejen sin pagar 2 recibos sin haber contactado con Dirección para solucionarlo, perderán el derecho al uso del comedor. 

TRANSPORTE      

A cada alumn@ con derecho a transporte se le asignará un autobús y una parada, que no podrá modificar sin permiso de la Dirección.       El/la conductor/a podrá solicitar el carnet del centro para identificar al alumn@ que accede al autobus.      El/la alumn@ que muestre un comportamiento incorrecto y/o no atienda a las indicaciones del conductor/a podrá perder el derecho a transporte.
Comments