Matriculación en la ESO para curso 2012-2013 (alumnos nuevos)

publicado a la‎(s)‎ 24 ene 2012 10:51 por enrique umaran   [ actualizado el 30 ene 2012 3:24 ]

Matriculación ESO / Matrikulazioa DBHn


Se ha abierto el plazo de matriculación, que abarcará desde el 30 de enero al 10 de febrero.


Aunque el Departamento de Educación ofrece toda la información oficial, pasamos a reseñar a continuación lo más relevante.

Si tu hijo/hija está en 6º de Primaria, tienes tres maneras de matricularlo en el IES URIBE-KOSTA BHI :
 1. A través de Internet, mediante la aplicación que el Departamento ha preparado. Así y todo, tendrás que traer a la Secretaría del Instituto la documentación obligatoria antes del día 10 de febrero.
 2. Venir con la documentación obligatoria a la Secretaría del Instituto y hacer la matrícula al momento. Es posible que tengas que esperar cola, debido a que la introducción de los datos en la aplicación es bastante lenta.
 3. Rellenar y firmar el impreso que repartiremos en las reuniones con las familias de las escuelas (Elortza, Gorliz y Plentzia y Lemoiz) y dejarlo, junto con la documentación obligatoria, en la propia escuela, de donde lo recogeremos y nos ocuparemos de formalizar la matrícula. Después, os dejaremos en las escuelas el correspondiente justificante sellado por el Centro.
  • Esta vía de matriculación la podrás utilizar sólo hasta el día 6 de febrero a las 10:00, momento aproximado en que pasaremos por las escuelas.


  Si tu hijo o hija no está en las escuelas mencionadas, únicamente podrás utilizar las dos primeras vías. Además, conviene que presentes documentación para una eventual baremación.


  Documentación obligatoria
  En todos los  casos es imprescindible que nos hagas llegar la documentación obligatoria; sin ella, no se puede finalizar el proceso de matrícula.
  1. Fotocopia del Libro de Familia, hoja del alumno o alumna.
  2. Fotocopia del Libro de Familia, hoja del padre/madre/tutor.
  3. Fotocopia del DNI del padre y de la madre (o del tutor/a).
  4. Certificado de empadronamiento de la familia (no basta con que sea del alumno/a).


  Además, el Instituto solicita otros documentos:
  • El impreso para el comedor y el transporte.
  • El  permiso  para la toma de fotografías (voluntario, pero recomendable).
  • La domiciliación de el material escolar (15 euros anuales) y el alquiler de taquilla (15 euros anuales).
  • El seguro escolar voluntario  (11,50 euros anuales).
  • El impreso para formar parte de la Asociación de Padres y Madres, que es voluntario.
  • Una fotografía.

  [Descarga los documentos]

  Los alumnos y alumnas de escuelas adscritas a nuestro Instituto no tienen que traer más documentación, puesto que los puestos están garantizados. En los demás casos, conviene traer documentación suplementaria para una posible baremación.Matrikulazioa egiteko epea zabaldu da, urtarrilaren 30etik otsailaren 10era.

Hezkuntza Departamentuak bere webgunean eskaintzen du informazio ofizial guztia. Hala ere, guretzako azpimarragarriena komentatu nahi dugu idazki honetan.

Zure seme-alaba Lehen Hezkuntzako 6. mailan badago, hiru bide dituzu IES URIBE-KOSTA BHI Institutuan matrikulatu ahal izateko:
 1. Interneten bidez egin, Hezkuntza Departamentuak horretarako prestatu duen aplikazioaren bitartez. Hala ere, gutxieneko dokumentazioa otsailaren 10 baino lehenago ekarri beharko duzu Institutura.
 2. Institutuaren Sekretaritzara etorri (gutxieneko dokumentazioarekin) eta matrikula momentuan egin. Gerta liteke itxaronaldiak egotea, datuak sartzeko prozedura nahiko astiro doalako.
 3. Gurasoekiko bileretan bananduko ditugun inprimakia bete, sinatu eta gutxienezko dokumentuekin batera zure eskolan (Elortza, Gorliz, Plentzia eta Lemoizko eskoletan, alegia) utzi. Bertatik geuk hartu eta matrikula egingo dugu, geroago zuentzako justifikagiri bat eskoletara eramango dizuegularik.
  • otsailaren 6ra  arte, 10:00etan, beranduenez erabili ahalko duzue bide hau.


  Zure seme-alaba ez badago gure eskoletako 6. mailan, lehen bi bideak bakarrik erabili ahalko dituzu. Gainera, komeni da baremaziorako dokumentazio gehigarria ekartzea, postu arazoak egon baitaitezke.

  Gutxieneko dokumentazioa
  Hiru kasuetan funtsezkoa da gutxieneko dokumentazioa guri heltzea; hura gabe matrikulazio prozesua ezin da amaitu.
  1. Ikaslearen Familia Liburuaren fotokopia (bere orriarena).
  2. Bere ama, aita edo tutorearen Familia Liburuaren fotokopia.
  3. Aita eta amaren NANaren fotokopia (edo tutorearena)
  4. Familia helbidearen erroldagiria Udalak egina; familia guztiarena, ez da nahiko ikaslearena.


  Horietaz gain, Institutuan beste dokumentu batzuk gehitzen ditugu:
  • Jantokia eta garraioaren inprimakia.
  • Irudiak hartzeko baimena (boluntarioa, baina gomendagarria).
  • Takilaren alokairua (15 euro urtean) eta material didaktikorako (15 euro urtean) domiziliazioa.
  • Eskola-aseguru boluntarioa  (11,50 euro urtean)
  • AMPAren partaidea izateko inprimakia, boluntarioa.
  • Argazki bat.

  [Dokumentuak jeitsi]

  Gure eskoletan dauden ikasleek ez dute dokumentu horiek baino gehiago ekarri behar, zeren tokia bermaturik baitute. Hala ezbada, komeni da, aipatu dugun bezala, baremaziorako dokumentazio gehigarria ekartzea.
Comments